Condicions d'Ús

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, les dades identificatives del titular del Canal Ètic són:

Concessionàries: TRAMVIA METROPOLITÀ S.A. i TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS S.A. amb CIF A-62415641 i A-63061626, respectivament.

Operadores: TRAMBAIX UTE- TRAMBESÒS UTE, amb CIF U62868906 i U63304935, respectivament.

L'accés a aquest lloc web, al seu contingut i a les seves funcionalitats suposa l'acceptació expressa per part de la persona usuària de les presents Condicions Generals d'ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ.

Les quatre Organitzacions (Concessionàries i Operadores), declinen tota responsabilitat quant a la informació exterior a la present web i que no sigui gestionada directament pel seu administrador web.


2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les Concessionàries i les Operadores (d'ara endavant, TRAM) han habilitat aquest Canal Ètic universal per permetre a qualsevol persona que hagi tingut coneixement de possibles infraccions del Codi Ètic, Codi de Conducta o, en general, d’altres incompliments de caràcter no penal, que puguin produir-se per part de qualsevol integrant o col·laborador de les quatre Organitzacions, posar tal circumstància en coneixement dels respectius òrgans de compliment. Per garantir majors nivells d’objectivitat, independència i confidencialitat, el Canal Ètic és gestionat pel Departament de Compliance de Molins Advocats Defensa Penal, S.L.P., empresa externa a TRAM.

En el disseny i aplicació d'aquest Canal Ètic, es respecta plenament el marc legal vigent i els drets fonamentals de les persones afectades.

TRAM, com a Responsables del Tractament de les Dades de Caràcter Personal, subcontracten a Molins Advocats Defensa Penal, S.L.P. com a encarregat del Tractament de Dades per a la gestió del Canal Ètic i, alhora, a Innova per a l'assessoria informàtica del propi Canal.

Molins Advocats Defensa Penal, S.L.P. no es responsabilitza del transcurs de les recerques internes, ni de les accions preses pels corresponents òrgans de compliment de TRAM. En aquest sentit, actua com un mer canal de comunicació, dissociant la identificació de la persona denunciant i recopilant i documentant la informació proporcionada per aquest, perquè s'estableixin com més aviat millor les mesures per garantir la seguretat i validesa de les evidències i s'iniciïn les investigacions internes pertinents, per part dels corresponents òrgans de compliment.

Molins Advocats Defensa Penal, S.L.P. gestionarà sempre les denúncies rebudes mitjançant aquest sistema, amb el que es garantirà la confidencialitat dels denunciants, tant en els processos que desenvolupi la mateixa, com aquells que realitzi TRAM donant seguiment a aquests.

El Canal Ètic és d'accés universal. Així doncs poden fer ús del mateix, el personal de TRAM com tercers aliens a les quatre Organitzacions.

La persona denunciant pot decidir enviar la seva denúncia de manera anònima o incloure les seves dades personals. Ara bé, ha de tenir-se en compte que les denúncies que es realitzin de manera anònima seran investigades sempre que tinguin una certa entitat i credibilitat.

Es recolliran i tramitaran totes les denúncies que anunciïn incompliments del Codi Ètic, Codi de Conducta o, en general, d’altres incompliments de caràcter no penal.

El contacte amb la persona denunciant té per objecte comprovar la seva identitat i classificar el tipus de denúncia. Es desestimaran aquelles denúncies en les què:

 • No es pugui contactar amb la persona interessada en 1 setmana (en tal cas s'arxivarà); o

 • Les dades de la persona denunciant no corresponguin amb la persona contactada; o

 • No s'aporti la documentació de suport sol·licitada en el termini de 2 setmanes.

El procés de registre de la denúncia és el següent:

Comunicació de la denúncia

La comunicació ha de realitzar-se a través de la pàgina web de TRAM, que compta amb una aplicació web exclusiva per a albergar el Canal Ètic.

El denunciant haurà d'emplenar el formulari web.

Les denúncies seran rebudes pel gestor extern del Canal Ètic: Molins Advocats Defensa Penal, S.L.P.

Contingut de la denúncia

Les denúncies rebudes han de contenir les dades necessàries per poder duu a terme l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes hauran de complir com a mínim els següents requisits:

 • Descripció dels fets: Exposició clara i detallada dels fets.

 • Abast dels fets: Lloc i moment en el qual va ocórrer o ha estat ocorrent el fet, així com la quantificació monetària estimada del mal.

 • Implicats en els fets: Identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement d'aquest.

 • Dades de la persona denunciant (en cas de denúncies nominatives): Nom i dades de contacte i la seva vinculació amb TRAM per facilitar l'anàlisi i seguiment de la denúncia, així com, si es considera necessari, documents, arxius o una altra informació que s'estimi rellevant per a l'avaluació i resolució de la denúncia.

Notificació de la denúncia

Una cop la persona denunciant hagi enviat el formulari, aquesta rebrà un email en el compte especificat en la seva alta d'usuari, confirmant el registre de la denúncia i amb un enllaç a l'aplicació web on podrà consultar les dades enviades, així com realitzar el seu seguiment.

Seguiment de la denúncia

La persona denunciant rebrà en el seu email qualsevol modificació en l'estat de la seva denúncia, amb un vincle que, de nou, la durà a l'aplicació web del Canal Ètic per poder consultar els detalls del canvi d'estat.

A la persona denunciant se li podrà requerir informació personal per a la gestió interna de la denúncia. Per part seva, la persona denunciant tindrà voluntàriament l'opció de facilitar aquesta informació a través d'un formulari web.


3. DEURE D'INFORMACIÓ EN EL TRACTAMENT DE LES DADES DE LA PERSONA DENUNCIANT

 1. Responsable del tractament i finalitats
  • Sense perjudici que es puguin acceptar denúncies anònimes exclusivament quan tinguin una certa entitat i credibilitat, de conformitat amb la legislació en Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades transmeses seran tractades única i exclusivament amb la finalitat de possibilitar la gestió del Canal Ètic, avaluar, analitzar i donar resposta a la denúncia presentada, així com acreditar el compromís de TRAM amb la legalitat.

  • Els Responsables del Tractament de les Dades Personals són, respectivament, les quatre Organitzacions que componen TRAM.

  • En tot cas, s'ha encarregat a Molins Advocats Defensa Penal, S.L.P. la gestió del Canal Ètic, qui salvaguardarà la confidencialitat i seguretat de quanta informació i documentació fos presentada. D'aquesta manera, la persona denunciant podrà tenir total confiança que, quan posi en coneixement una infracció o irregularitat, la informació i la seva identitat seran gestionades i mantingudes amb total sigil professional, sense que pugui veure's temorós a qualsevol mena de represàlia o un altre tipus d'actuació contra la seva persona.

 2. Confidencialitat de la persona denunciant
  • La identitat de la persona denunciant es mantindrà absolutament confidencial al llarg del procés, no revelant-se la seva identitat a les persones denunciades i no sent divulgada la informació a persones no autoritzades, tret que, en funció de la matèria, pugui ser requerida per Jutges i Tribunals.

  • Les dades recollides en aquest Canal Ètic seran eliminades en un termini no superior a 3 mesos a comptar des de la recepció de la denúncia, excepte si la seva conservació està destinada a donar prova del funcionament del Model de Prevenció i Detecció de Delictes. Així mateix, excepcionalment, transcorregut aquest termini de 3 mesos, les dades podran continuar sent tractades per a la tramitació de les mesures de recerca internes que siguin necessàries i, com a màxim, per tramitar els procediments judicials que es derivin dels fets denunciats.

 3. Abús del sistema i denúncia Falsa
  • L'abús del sistema podrà donar lloc a una acció contra l'autor o autora de l'abús. L'informem que l'acusació i denúncies falses són constitutives de delicte de conformitat amb l’Art 456 del Codi Penal:

   • Els que, amb coneixement de la seva falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, imputessin a alguna persona fets que, de ser certs, constituirien infracció penal, si aquesta imputació es fes davant funcionari judicial o administratiu que tingui el deure de procedir al seu esbrinament, seran sancionats:

    • Amb la pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos, si s'imputés un delicte greu.

    • Amb la pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos, si s'imputés un delicte greu.

    • Amb la pena de multa de tres a sis mesos, si s'imputés un delicte lleu.

 4. No represàlies
  • Les persones usuàries del sistema no patiran cap mena de represàlia per part de TRAM per l'ús del Canal Ètic i no s'enfrontaran a cap sanció sempre que s'utilitzi el mateix de manera raonable i de bona fe.

 5. Drets en protecció de dades de caràcter personal
  • Els drets d'accés, rectificació i oposició, supressió, limitació del tractament i a la portabilitat, dret a revocar el consentiment en qualsevol moment, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, podrà exercitar-los davant TRAM (TRAMVIA METROPOLITÀ S.A., TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS S.A., TRAMBAIX UTE o TRAMBESÒS UTE, segons correspongui) a l'adreça postal o l'adreça de correu electrònic que apareix a continuació:

   • TRAMVIAMETROPOLITÀ S. a. amb NIF A62415641 i TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS S. a. amb NIF A63061626, adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4ª porta 6ª 08008 Barcelona, i adreça electrònica dpo@tram.cat.

   • TRAMBAIX UTE amb CIF U-62868906 i TRAMBESÒS UTE amb CIF U-63304935 (totes dues compostes per les empreses TRANSDEV DIVISIÓ ESPANYA, S.L. i MARFINA, S.L.), adreça Avinguda Barcelona s/n 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), adreça electrònica dpd@trambcn.com i telèfon 900 701 181.

  • Té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent o si desitja obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot dirigir-se a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).