El lideratge de l'ètica i la transparencia és una qüestió de prioritat

Els nostres valors i principis

La integritat personal i professional comença en cadascun de nosaltres.

TRAMVIA METROPOLITÀ, S.A., TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, S.A., TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE (d'ara endavant TRAM) estan plenament compromeses amb els més alts estàndards ètics, així com amb el compliment de tota la legislació que els resulta aplicable, ja sigui en les seves relacions amb els seus directius i empleats, independentment de la seva categoria professional, o amb els seus grups d'interès i col·laboradors en totes les activitats que desenvolupen.

TRAM disposa d'un Codi Ètic que resulta d'aplicació a tots els seus treballadors i als seus col·laboradors. El Codi Ètic de TRAM representa un dels elements principals de la gestió de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) i és el pilar per al desenvolupament dels seus valors corporatius. Garanteix l'aplicació col·lectiva dels compromisos adquirits, l'efectiu compliment dels drets humans i laborals, i la integració de tot el col·lectiu de persones en la cultura corporativa. Tots els empleats de TRAM han de conèixer i signar el Codi Ètic.

En este marco, la prevención de delitos es una prioridad para las Organizaciones. Las cuatro empresas que componen TRAM, tienen implementado su propio Modelo de Prevención y Detección de Delitos Penales. Dentro de las herramientas de las que se pueden hacer uso, el canal ético o de denuncias es una de las más efectivas en la prevención del fraude, la corrupción y cualquier otra irregularidad e incumplimiento.
Pot descarregar el Codi Ètic de TRAM mitjançant aquest enllaç:

Canal Ètic

El Model de Prevenció i Detecció de Delictes Penals defineix els canals perquè tots els directius, empleats, grups d'interès i col·laboradors, puguin comunicar incompliments del Codi Ètic, així com de la legislació i normativa interna aplicable de cadascuna de les Organitzacions.

El Canal de Denúncies és una eina que permet comunicar, de manera confidencial i a través d'un senzill formulari, aquelles activitats i conductes potencialment irregulars que puguin suposar un incompliment del Codi de Conducta i/o la possible comissió d'un delicte penal.

Les comunicacions podran ser anònimes, no exigeixen la inclusió de les dades personals del denunciant, i permetran l'enviament de qualsevol dubte o consulta en matèria d'ètica i compliment. Totes les comunicacions seran rebudes i analitzades diligent, rigorosa i confidencialment per Molins Advocats Defensa Penal, S.L.P.

El Model de Prevenció i Detecció de Delictes Penals garanteix la no represàlia davant qualsevol consulta/comunicació d'incompliment realitzada de bona fe.

En cap cas es facilitarà informació del desenvolupament de les recerques i del resultat de les mateixes als denunciants anònims.

El Codi Ètic de TRAM garanteix la no represàlia davant qualsevol consulta/comunicació d'incompliment realitzada de bona fe.

En la política d'ús del canal ètic es concreta la gestió de les consultes/comunicacions d'incompliment. Aquí pot consultar-se el document íntegre de la política d’ ús del canal ètic: